ဒီသင္တန္းကေတာ့ Solidworks Software ကို လံုး၀ အသစ္အဆန္းတစ္ခုလို စတင္သံုးစြဲခါစ userေတြအတြက္ ရည္ရြယ္ပါတယ္။

Course Design ကိုေတာ့ 3D Parametric Modeling အေၾကာင္း လွ်င္ၿမန္စြာ စတင္သေဘာေပါက္ေစဖို႕ လုပ္ထားပါတယ္။


Online Course တက္ေစစဥ္ နာရီအနည္းငယ္အတြင္းမွာ Solidworks Use Interface ကို နားလည္သေဘာေပါက္လာမယ္။ Sketch ေတြ ဘယ္လို ဖန္တီးစမလဲဆိုတာသိလာမယ္။ Parametric Relationship ေတြကို တည္ေဆာက္နိုင္လာမယ္။ ေနာက္ၿပီး 3D Model ေတြကို စတင္ဖန္တီးၾကည့္ၾကမယ္။ 


ဒါေတြအၿပင္ Part ေတြကိုေပါင္းစုၿပီး Assembly ေတြကို ဖန္တီးတဲ့ အေၿခခံသေဘာတရားေတြ၊ partနဲ႕ assembly ေတြႏွစ္မ်ိဳးလံုးအတြက္ 2D Production Drawing ေတြ ဘယ္လို ထုတ္မလဲဆိုတာ သင္ယူနိုင္မွာပါ။ 

Syllabus ကိုေတာ့ ဒီလင့္မွာ ၾကည့္နိုင္ပါတယ္။

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FDNaKshE-qokKbt4iBQnEX1yy4VfodHgmJO13APTP48/edit?usp=sharing

သင္တန္းႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ ရွင္းလင္းခ ်က္မ ်ားကို ဒီ ဗီဒီယိုဖိုင္မွာ ရွင္းၿပထားပါတယ္။

Download ယူၿပီး ၾကည့္ရႈနိုင္ပါတယ္။ https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZqCoHZizttgc4iaehbkpzhrVk6lm0BpKOk